FOI home page/početna stranica
 Login 
 
Upisi na FOI - 2011

Facebook
Pratite informacije o
upisima i na Facebooku
Ured za studente s invaliditetom
 

Važno:

Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na studijske programe za akademsku godinu 2011./2012.

Uskoro će biti objavljene detaljnije informacije u upisima u akademskoj godini 2011/2012.

Za sada detaljnije o upisima možete pročitati na Web stranicama o prošlogodišnjim upisima http://old.foi.hr/upisi/2010/index.html.

Zašto FOI?

  • FOI je jedan od najboljih informatičkih fakulteta u RH
  • FOI je jedan od vodećih fakulteta u RH po usvajanju europskih standarda u obrazovanju
  • S obzirom na organizaciju nastave i obučenost kadrova FOI je moguće svrstati među nadprosječne fakultete u RH
  • FOI raspolaže brojnim dvoranama s računalima, vrlo dobro opremljenom knjižnicom s računalima za studente, bežičnom računalnom mrežom koja je dostupna studentima na cijelom fakultetu

NAPOMENA:
Informacije na ovim Web stranicama su informativnog karaktera i Fakultet organizacije i informatike zadržava pravo na njihovu promjenu bez prethodne najave.

Vise od 40 godina iskustva
Više od 40 godina u iskustva području informacijskih znanosti

Moderni pristup obrazovanju
Moderni pristup obrazovanju


Studiranje na FOI-u
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (FOI) jedan od većih fakulteta u sklopu Sveučilišta u Zagrebu sa oko 2000 upisanih studenata i 102 nastavnika. Do sada je na FOI-u diplomiralo, magistriralo i doktoriralo oko 10.000 studenata. Predavači na FOI-u vrsni su stručnjaci i znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu iz područja informacijskih znanosti, organizacije i ekonomije. Suvremen nastavni plan i program, kvalitetni kadrovi, opremljenost FOI-a i trajne aktivnosti vezane uz unapređenje nastave i upravljanje kvalitetom obrazovnog procesa čine FOI najboljim studijem poslovne informatike u Hrvatskoj.


Vise od 40 godina iskustva

Uvjeti za studij
FOI je smješten u dvije prostrane zgrade u centru grada sa ukupno 21 dvoranom za nastavu i 1659 sjedećih mjesta, a trenutačno raspolaže i sa 6 opremljenih dvorana za vježbe (informatički laboratoriji) u kojima je studentima na raspolaganju 96 računala. Prostorni uvjeti omogućuju da se na FOI-u primijene europski standardi za uvjete izvođenja nastave, kao i da se provodi vrlo mnogo praktične nastave iz informatike u kojoj svaki student raspolaže računalom koje je spojeno na Internet.
Moderno opremljena knjižnica namijenjena svim studentima Fakulteta ima knjižnični fond od 10900 naslova i 14600 svezaka. Korisnicima je na raspolaganju nekoliko knjižničnih zbirki poput Zbirke osnovne i dopunske literature, bogata Referentna zbirka, Zbirka časopisa, a osiguran je i besplatan pristup znanstvenim bazama podataka. Knjižnica ima 12 radnih mjesta za tihi rad i 11 radnih mjesta s računalima. Organizira edukacije korisnika, a korištenje svih usluga knjižnice je besplatno.
Ukupno se na FOI-u koristi 250 računala, 20 fiksiranih LCD projektora, kao i 2 sustava za videokonferencije. Također, mnogi studenti svojim prijenosnim računalima svakodnevno koriste bežičnu računalnu mrežu (WLAN) kojoj pristupaju u prostorima fakulteta.

Studijski smjerovi
Nakon srednje škole studenti mogu na FOI-u upisati sveučilišni trogodišnji prediplomski studij na koji se godišnje prima 300 redovitih i izvanrednih studenata za sljedeća usmjerenja: 1) Informacijski sustavi i 2) Poslovni sustavi. Na trogodišnjem preddiplomskom studiju stječe se zvanje Prvostupnik / Prvostupnica informatike (Bacalaureus informatike). Nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog studija, moguće je nastaviti studij na dvogodišnjem sveučilišni diplomskom studiju koji ima sljedeća usmjerenja: 1) Informacijsko i programsko inženjerstvo, 2) Organizacija poslovnih sustava, 3) Informatika u obrazovanju, 4) Baze podataka i baze znanja. Nakon izvršenih obveza na tom dodatnom dvogodišnjem studiju stječe se akademski naziv Magistar informatike. Osim navedenih sveučilišnih studija, na FOI-u postoji i trogodišnji stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) na koji se nakon srednje škole može upisati ukupno 350 redovitih i izvanrednih studenata, a taj se studij izvodi u Varaždinu te u studijskim centrima FOI-a u Sisku, Zaboku i Križevcima.

Osim ova dva smjera od ove godine studenti mogu upisati preddiplomski sveučilišni studij Ekonomika poduzetništva kojeg Fakultet organizacije i informatike izvodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Zagreb.

Smjerovi Informacijski sustavi i Poslovni sustavi na trogodišnjem preddiplomskom studiju omogućuju stjecanje znanja i vještina potrebnih za informatička zanimanja koja su među najtraženijima u Hrvatskoj i Europi. Osim brojnih kompetencija iz područja informatike, koje se u većoj mjeri stječu na smjeru Informacijski sustavi, studenti FOI-a stječu i važne kompetencije iz područja ekonomije i organizacije, osobito na smjeru Poslovni sustavi, što im omogućuje brzo prilagođavanje zanimanjima u poslovnoj informatici, kao i zanimanjima koja su vezana uz ekonomiju i menadžment. Ukoliko nakon prve tri godine studija nastave studirati na dvogodišnjem sveučilišnom diplomskom studiju, studenti stječu dodatne kompetencije za specifična informatička zanimanja, uključujući zanimanje nastavnika informatike. Na navedenim studijskim smjerovima studenti prema svojim željama i interesima sami biraju većinu kolegija uz pomoć tzv. planera studija, jedinstvene web aplikacije na FOI-u.

Tijekom trogodišnjeg stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju , kojeg je moguće upisati nakon završene srednje škole, polaznici se usavršavaju za praktičnu primjene informatike u različitim poslovnim procesima te upoznaju mnoga za vođenje poslovanja važna područja poput ekonomije, računovodstva, poslovnog planiranja, menadžmenta, marketinga, međunarodne trgovine, trgovačkog prava itd. Inače, ovaj dvogodišnji studij moguće je relativno brzo završiti (na njega se upisuje mnogo izvanrednih studenata), ali i nastaviti upisom treće studijske godine na FOI-u.

Za više informacija, nazovite studentsku referadu (042/390-818) ili nas kontaktirajte elektroničkom poštom (referada@foi.hr).